Plattformen 2019-2022

När Örebros politiska ledning; Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna, på tisdagen presenterade sin politiska plattform var de tydliga med att skolan kommer att vara den viktigaste prioriteringen kommande mandatperiod. FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling ska också genomsyra hela styrningen av kommunen.

– Vi är trygga med var vi har varandra både i frågor där vi står nära varandra och där vi tycker olika. De samtal som har lett fram till den här politiska plattformen har därför varit öppna och konstruktiva. Vi förenas alla tre i en stark vilja att utveckla Örebro till en kommun som håller samman socialt samt mellan stad och landsbygd och övertygelsen om att det blir bäst när man gör saker tillsammans, säger Kenneth Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Den politiska plattformen ligger till grund för samarbetet under kommande fyra år och kommer vara utgångspunkten för de prioriteringar som görs i budgetarbetet varje år.

– De överenskommelser som är gjorda i plattformen innebär att vi flyttar fram positionerna på flera områden. Det förebyggande arbetet kommer stärkas, vi tar ett helhetsgrepp kring upphandlingsfrågorna och de möjligheter som det ger och vi kommer fortsätta med insatser för klimatet och att vara en grön kommun. Det ska vara enkelt att som medborgare göra klimatsmarta val, säger Per-Åke Sörman (C), kommunalråd.

Skolan pekas ut som Örebro kommuns viktigaste prioritet i plattformen. Alla barn i kommunen ska kunna förverkliga sina drömmar, oavsett bakgrund, och den resan börjar i skolan.

– Att klara målen för att ta sig in på en gymnasieutbildning och sen fullfölja densamma, är oerhört viktigt sett till framtida möjligheter på arbetsmarknaden och för vidare studier. Därför kommer vi fortsätta satsa på bland annat tidiga insatser, elevhälsan och att avlasta lärare genom att anställa andra kompetenser så att lärare kan koncentrera sig på det pedagogiska uppdraget, säger Marlene Jörhag (KD), tillträdande kommunalråd.

– Alla som kan jobba ska jobba i Örebro. Kompetensförsörjningen kommer bli en av de stora utmaningarna framöver. Vi stärker därför det arbetet med att tillsätta en ny politisk beredning den kommande mandatperiod. Vi vill också se över hur vi kan stärka medarbetarnas arbetsmiljö genom att öka medarbetarinflytandet och stimulera till fler intraprenader, säger Lennart Bondeson (KD), kommunalråd.

I samband med kommunfullmäktige i december kommer beslut om budget för 2019 att tas.

Här finner du den närodlade plattformen!

Inlägget Plattformen 2019-2022 dök först upp på Per-Åke Sörman (C), Örebro.

Source: Sörman på blogg.mittmedia.se